Kuidas toimub informatsiooni kasutamine

Meeskonna spetsialist võtab kliendiga ühendust talle osutatava sotsiaalteenuste planeerimise teemal telefonil, mille andis klient / lähedane / kohaliku omavalitsuse töötaja, kui registreeris kliendi sotsiaalteenusele. 

SA Viljandi Haigla ei edasta klientide isiklikke andmeid kolmandatele osapooltele. Edastame Teie andmeid vaid Sotsiaalkindlustusameti spetsialistidele (juhtumikorraldajad, ekspertarstid) ja kohtutele edasise teenuse osutamiseks ning nendepoolne informatsiooni kasutamine on piiratud konfidentsiaalsuslepingutega. 
Meie konfidentsiaalsuspoliitika ei saa välistada olukordi, kui klient ise levitab enda andmeid kolmandatele osapooltele. 


Andmekandjate hoidmine ja säilitamine

Teenusel olevate klientide isikuandmeid sisaldavaid dokumente hoitakse osakonnas vastavates kaustades lukustatud kapis või ruumis nii, et kõrvalistel isikutel ei ole võimalik nendega tutvuda.

Arvutivõrgus on juurdepääs sotsiaalteenuste klientide andmetele meeskonna liikmetel (keskuse juht, üksuse juht, spetsialistid).

Lõpetatud teenuse toimik säilitatakse andmehoidlas. Andmehoidlas olevate dokumentide säilimise eest vastutab andmehoidla töötaja.

Kliendil on õigus saada väljavõtteid andmehoidlas tema kohta säilitatavatest isikuandmetest.  
Väljavõtte saamiseks tuleb kliendil pöörduda vastavasisulise avaldusega haigla kantseleisse. 
Avalduse alusel tellib juhatuse liige andmehoidlast vajaminevad dokumendid või volitab vastava kliiniku ülemarsti seda tegema.


Informatsioon, mille avaldamist nõuab seadus

SA Viljandi Haigla Hoolekandekeskus peab avaldama klienti puudutavat isiklikku informatsiooni, juhul kui:

• seda nõuab kohtumäärus, seadus või mõni muu õigusakt;

• see on vajalik politsei või riigiorganite abistamiseks;

• see on vajalik meie teenuste osutamise tingimuste rikkumiste uurimiseks või kaebustele vastamiseks;

• see on vajalik, kaitsmaks meid kolmandate osapoolte hagide või nõuete eest, kaasa arvatud kliendid; 

• see on vajalik kaitsmaks SA Viljandi Haigla, Hoolekandekeskuse, meie klientide ja töötajate seaduslikke õigusi, vallas- või kinnisvara või isiklikku turvalisust.