SRT (sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus) eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmist võib taotleda:

- alla 16a puudega laps;
- vanaduspensioni ealine puudega isik;
- tööealine (16a kuni vanaduspensioni ealine) puuduva töövõimega isik;
- tööealine puudega või töövõimetu või osalise töövõimega isik, kes ei tööta, ei õpi ega ole töötuna arvel Töötukassas.

Lisaks on SRT eest tasu maksmise kohustuse riigi poolt ülevõtmisele õigus ilma teenust taotlemata järgmistel isikutel:

- kõigil esmakordselt puuet taotlevatel alla 16a vanustel lastel. Korduvalt puuet taotlevatel lastel juhul, kui ekspertarsti otsustuse kohaselt rehabilitatsiooniplaani koostamine on vajalik puude raskusastme määramiseks;
- alaealiste komisjoni otsusel teenusele suunatud 7-18aastastel lastel.

 Teenused
(osutatakse nii individuaal- kui ka pereteenustena)
  • rehabilitatsioonihindamine ja -planeerimine; 
  • rehabilitatsiooniplaani täitmise juhendamine ja täitmise tulemuste hindamine; 
  • sotsiaaltöötaja teenus; 
  • logopeedi teenus;
  • psühholoogi teenus;
  • eripedagoogi teenus;
  • füsioterapeudi teenus;
  • tegevusterapeudi teenus/loovterapeudi teenus

Vajadusel on võimalik pakkuda teenust koos majutusega (toitlustus on hinna sees).