Hoolekandekeskusesse koha taotlemiseks tuleb pöörduda hoolekandekeskuse juhi poole, kes selgitab taotlejale koha saamise asjaolusid, tingimusi ning korda. Hooldusteenusele võetakse kliente vabade kohtade olemasolu korral järjekorra alusel.

Hooldusteenuse järjekorda võtmise avalduse blanketi leiate SIIT.

Taotlejaks võib olla eakas inimene ise, tema pereliige, ülalpidamiskohuslane või hooldaja.

Kui sobiv hoolekandeasutus on leitud, sõlmib hoolealune (või tema esindaja) asutuse juhiga lepingu, mis sätestab hoolduskeskuses elamise tingimused ja teenuste eest tasumise korra. 

Teenuse saamiseks on suunamise aluseks isiku või tema seadusliku esindaja esitatud taotlus. Hindamiseks kasutatakse hindamisinstrumenti hooldusvajaduse määramiseks.

Teenust vajav inimene või tema seaduslik esindaja lepib teenuse osutajaga kokku teenuse osutamise algusaja. 

Teenuse osutamise alustamisel teavitatakse isikut ja tema lähedasi ja/või seaduslikku esindajat suuliselt või kirjalikult tema õigustest ja piirangutest teenuse saamise ajal, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast kui isik on võimeline öeldut või loetut mõistma. 

Kui isik ei ole võimeline öeldut või loetut mõistma, teavitatakse isiku õigustest ja piirangutest, sh kaebuste esitamise võimalustest ja korrast, isiku seaduslikku esindajat.