ÕIGUSED:

1. Saada professionaalset teenust ning olla koheldud hoolivalt ja lugupidavalt.

2. Olla teistega võrdselt koheldud sõltumata soost, rahvusest, rassist, nahavärvist, keelest, usutunnistusest, poliitilistest või muudest veendumustest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisust, sünni- või muust seisundist.

3. Tutvuda teenuse osutamisega seotud dokumentidega (näiteks struktuuriüksuse kodukord jne).

4. Olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi ja Sind puudutavate otsuste vastuvõtmisesse.

5. Saada Sinu vajadustega sobivaid teenuseid.

6. Kaasa rääkida, milliseid teenuseid saad kasutada.

7. Esitada kaebus vastutavale töötajale või üksuse juhatajale, kui Sa ei ole teenusega rahul ja õiglasele, erapooletule ja võimalikult kiirele kaebuse käsitlemisele.

11. Teha ettepanekuid teenuse paremaks korraldamiseks.

12. Sind puudutavate isikuandmete konfidentsiaalsusele (st ilma Sinu või eestkostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada Sind puudutavaid andmeid kolmandatele isikutele, va juhul, kui seadus ei sätesta teisiti).

13. Tutvuda teenuse ajal kogutud Sind puudutavate dokumentidega, pöördudes vastutava töötaja poole.

14. Igaühel on õigus sellele, et austataks tema era- ja perekonnaelu, kodu ja edastatavate sõnumite saladust.

 

KOHUSTUSED:

1. Olla lugupidav ja heatahtlik töötajate ning teiste klientide vastu.

2. Küsida selgitusi ja täpsustusi, kui Sulle antav info või juhised jäävad arusaamatuks.

3. Pidada kinni töötajatega sõlmitud kokkulepetest.

4. Teatada takistustest, mis mõjutavad teenuse kasutamist.

5. Anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid, ning teatada, kui need muutuvad.

6. Hoiduda vahetult enne teenuse kasutamist, teenuse kasutamise ajal ja teenuse osutamise kohas alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamisest ja/või levitamisest.

7. Kasutada üksuse ja/või teiste klientide vara heaperemehelikult.

8. Pidada kinni üksuses kehtivast kodukorrast ja/või teenuse osutamise lepingust.

9. Olla kättesaadav teenuse lõppemise päeval ning  dokumentide lõpetamisel (nt allkirjade andmine, väärtasjade tagastamine, rehabilitatsiooniplaani tagastamine).