Alljärgnevalt on kirjas klientide, töötajate ning külastajate kohustused ja õigused SA Viljandi Haigla Õendus-hoolduskeskuse erihoolduse üksuses.

Kliendi õigused on tagatud Eesti Vabariigi põhiseaduse ja teiste Eestis kehtivate õigusaktidega, Euroopa inimõiguste konventsiooniga ja sotsisaalhoolekande seadusega.

Teenuse osutamisel lähtutakse kliendikesksuse põhimõtetest.

ÕIGUSED:

1. Saada kvaliteetset ja professionaalset erihooldusteenust ning olla koheldud väärikalt ja hoolivalt.

2. Olla võrdselt koheldud sõltumata soost, vanusest, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keelest, välimusest, erivajadusest, seksuaalsest sättumusest, sotsiaalsest päritolust, varalisest seisundist, usulisest veendumusest, poliitilistest või muudest veendumustest.

3. Tutvuda teenuse osutamisega seotud seaduste (nt sotsiaalhoolekande seadus jne) ja dokumentidega (nt kodukord, kaebuste ja ettepanekute esitamise kord jne). 

4. Kliendil on õigus oma isikuandmete kaitsele  ja tema kohta käiva teabe konfidentsiaalsusele.

5. Kliendil on õigus sõnavabadusele ning olla kaasatud teenuse osutamise protsessi (nt teha ettepanekuid teenuse paremaks muutmiseks, tegevuste planeerimieseks, elukorralduseks jne) ja klienti puudutavate otsuste vastuvõtmisesse, avaldades arvamust igakuistel kliendikoosolekutel.

6. Taotleda tugiisiku vahetamist, pöördudes vastava osakonna vanemtegevusjuhendaja poole.

7. Esitada kaebusi ja ettepanekuid vastavalt selleks ettenähtud korrale SA Viljandi Haiglas.

8. Saada teenuse lõppedes soovi korral enda kätte teenuse käigus kogutud klienti puudutavad dokumendid.


KOHUSTUSED:

1. Olla lugupidav ja heatahtlik kaasklientide ning töötajate vastu.

2. Hoida saladuses teatavaks saanud andmeid teiste klientide eraelu ja tervise kohta.

3. Küsida selgitusi ja täpsustusi, kui kliendile antav info jääb arusaamatuks.

4. Teha koostööd ja pidada kinni töötajatega sõlmitud kokkulepetest ja tegevusplaanist.

5. Teatada takistustest, mis mõjutavad teenuse kasutamist ja koostöö tegemist.

6. Anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid ning teatada, kui need muutuvad.

7. Hoiduda teenuse kasutamise ajal ja teenuse osutamise kohas alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamisest ja/või levitamisest.

8. Kasutada teiste klientide ja asutuse vara heaperemehelikult.

9. Pidada kinni kehtivast teenuse osutamise korrast, kodukorrast ja/või teenuse osutamise lepingust.