Eetilised põhimõtted, millest enda töös lähtume

• Meie töö põhineb vastastikusel aususel, lugupidamisel, võrdsel kohtlemisel ja usaldusel.

• Meie asutuse töötajad on diskrimineerimise vastu ja töötavad inimeste heaolu tagamise nimel, sõltumata nende võimekusest, vanusest, kultuurist, soost, perekonnaseisust, sotsiaalmajanduslikust staatusest, poliitilistest eelistustest, seksuaalsest orientatsioonist, uskumustest, nahavärvist või muudest füüsilistest omadustest.

• Töötame eesmärgiga inimese elukvaliteeti säilitada või paremaks muuta.

• Igapäevases tegevuses lähtume Eesti Vabariigis kehtivatest seadustest ja teistest õigusaktidest.

• Taotleme oma tegevuses kõigi võrdset kohtlemist ja me ei ole mõjutatavad muust kui professionaalsetest teadmistest ja kogemustest.

• Oleme avatud koostööle, uutele teadmistele, ettepanekutele ja ideedele. 

• Meie töövahenditeks on teadmised, oskused, kogemused ja kutse-eetika – rakendame neid inimeste heaks ja anname edasi praegustele ja tulevastele kolleegidele.

• Meie asutuses kehtivad konfidentsiaalsusnõuded. Igaüks, kes asutuses töötab, kohustub nendest kinni pidama.

• Me ei kahjusta oma sõna ega teoga kliendi huve ja hoiame tema privaatsust.

• Seame esiplaanile inimese huvid ja arvestame nendega. 

• Suhtume võrdselt kõigisse, anname erapooletut nõu ega levita kallutatud vaateid mingil viisil.

• Aitame kaasa inimese õigusele saada parimat võimalikku tuge, leides talle vajadusel sobivama tugiisiku/eestkostja. 

• Toetame inimese püüdu olla võimalikult iseseisvalt toime tulev ühiskonna liige.

• Meie töötajad lähtuvad töös kliendiga oma kompetentsuse piiridest, sh ei anna lubadusi, mida  me ei suuda täita.

• Oleme asutuses hoolivad ja säästlikud meile usaldatud vara ja ressursside suhtes. 

• Hoiame füüsilise, vaimse ja emotsionaalse vägivallata õhkkonda.

• Alaealisega kohtudes on temaga alati kaasas lapsevanem/hooldaja/eestkostja vm võrgustiku liige.

• Lisaks käesolevatele eetilistele põhimõtetele järgib iga spetsialist enda erialaga seotud eetilisi põhimõtteid.

 
Eetiline käitumine meie töös

1. Meie töötaja võtab arvesse iga kliendi olukorra ainukordsust ja suhtub oma klientidesse eelarvamusteta.

2. Meie töötaja edendab kliendi võimet ja võimalusi iseseisvaks toimetulekuks ning kaitseb kliendi õigusi ja huve.

3. Meie töötaja usub kliendi võimesse teha ise oma elu puudutavaid otsuseid, toetades ja tunnustades kliendi valikuid, mis vastavad tema suutlikkusele ja oskustele. 

4. Meie töötaja selgitab oma kliendile erinevate valikuvõimaluste eeliseid, puudusi ja tagajärgi, et klient võiks teha parima valiku.

5. Meie töötaja tegutseb kliendi tahte vastaselt vaid siis, kui see on vältimatu tagamaks kliendi, tema lähedaste või teiste inimeste turvalisust ja kaitset. 

6. Meie töötaja kogub kliendi kohta vaid seda informatsiooni, mis on kliendi abistamiseks vajalik, ning selgitab kliendile informatsiooni talletamise ja kasutamise põhimõtteid. 

7. Meie töötaja on teadlik, et klientide andmed on konfidentsiaalsed ja neid hoitakse ja säilitatakse tulenevalt seadustest. 

8. Meie töötaja aitab vältida sotsiaalteenuse saaja füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist.

9. Meie töötaja teeb tihedalt koostööd kohalike omavalitsuste, koolide, töötukassa ning maakonna sotsiaal- ja päevakeskustega, vältimaks klientide füüsilist, vaimset ja majanduslikku ärakasutamist.

10. Meie töötaja ei kohtu kunagi laste ja noorukiga üksi (alati on kohtumiste juures keegi meeskonna spetsialistidest). Sama kehtib ka probleemsete klientide korral. Selline abinõu on vajalik edasiste võimalike probleemide tekkimise vältimiseks.

11. Meie töös läheneme igale kliendile individuaalselt, arvestades kliendi iseärasusi.

12. Meie töös on välistatud kliendi füüsiline, vaimne ja majanduslik ärakasutamine.