Teenuse eesmärk on olla kliendikeskne ja toetada inimese igapäevast toimetulekut ööpäevaringse hooldusteenuse osutamisega. Kvaliteetse hooldusteenusega toetame inimese elukvaliteeti, väärikat vananemist ning kindlustame talle turvalise elukeskkonna. 

Teenuse sihtgrupp
Hoolekandeteenus on mõeldud isikule, kellel on terviseseisundist, tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevalt hooldusvajadus igapäevaeluks vajalike tegevuste elluviimisel või kelle iseseisev toimetulek kodustes tingimustes ei ole enam võimalik.
Olenevalt vajaduste ja tegevusvõime hindamistulemustest võime enda Õendus-hoolduskeskuses teenust osutada lühiajaliselt või pikaajaliselt. Teenust osutatakse multiprobleemsetele isikutele. 

Meile tulles palume kaasa võtta:
• isikut tõendav dokument (ID kaart või pass);         
• raviskeem (perearsti, eriarsti);         
• vajadusel isiku elukohajärgse valla- või linnavalitsuse garantiikiri;
• puude olemasolu korral kehtiv arstliku ekspertiisi otsus puude raskusastme või töövõimetuse protsendi kohta.