Kliendi jõustamine

Jõustamine on protsess, milles julgustatakse ja suunatakse sotsiaalselt tõrjutud, allasurutud või stigmatiseeritud inimesi järjepidevalt arendama uusi oskusi ja edasi arendama olemasolevaid, et suurendada nende osalemist ühiskonna väärtuslike liikmetena – teenuse vajalikkusest nõustamine, julgustamine, toetamine, motiveerimine, kaasamine, informeerimine.

Jõustamise eesmärk on aidata inimestel saavutada kontrolli oma elu üle, märgata ja tunnustada inimeste püüdlusi, võimalusi, andeid, võimeid, kompetentsi, elus edasiviivaid väärtusi ja tulevikuplaane ning anda inimestele võimalus proovida korraldada ise oma elu.


Kliendi kaasamine
 
Kliendiga loome usaldusliku partnerlussuhte. Kliendi heade tulemuste saavutamisel peame oluliseks kaasamist, kus kliendi soovid, arvamus ja otsused on arvestatavad.


Kliendina on Sul võimalus:

• olla kaasatud kogu teenuse protsessis (oma tegevusplaani koostamisel, eesmärgi püstitamisel, tegevuste planeerimisel ja elluviimisel, tulemuste hindamisel) ja sind puudutavate otsuste vastuvõtmisel (valikute tegemisel);

• rääkida kaasa teenuste kujundamisel ja tegevuste planeerimisel, avaldades arvamust;

• anda tagasisidet, teha ettepanekuid teenuse paremaks korraldamiseks või rahulolematuse korral esitada kaebus;

• esindada oma huve ja rääkida kaasa teenuse osutamisel ja arendamisel.