Meie klientide õigused:

•saada õigel ajal professionaalset just tema vajadustega sobivat teenust ning olla väärikalt ning hoolivalt koheldud;
•olla võrdselt koheldud sõltumata soost, rahvusest, rassist, nahavärvusest, keelest, usust, poliitilistest või muudest veendumustest, sotsiaalsest päritolust, varanduslikust seisust, sünni- või muust seisundist;
•vabale enesemääratlusele ehk õigus teha valikuid ja ennast teostada eeldusel, et ta oma toimingutega ei riiva teiste inimeste samalaadseid õigusi; 
•tutvuda teenuse osutamisega ja endaga seotud dokumentidega (näiteks asutuse kodukord, teenuste osutamise kord, teenuse vajaduse hindamisakt jne);
•olla kaasatud teenuse osutamise kogu protsessi (näiteks teenuste vajaduse hindamine, tegevusplaani koostamine, tegevuste elluviimine, hindamine) ja teda puudutavate otsuste vastuvõtmisesse;
•esitada kaebuseid ja teha ettepanekuid teenuse paremaks korraldamiseks;
•teda puudutavate isikuandmete konfidentsiaalsusele (st ilma tema või eestkostja nõusolekuta ei tohi keegi avaldada teda puudutavaid andmeid teistele isikutele, va juhul, kui seadus ei sätesta teisiti);
•tutvuda teenuse ajal kogutud teda puudutavate dokumentidega, pöördudes keskuse juhi poole.

Meie klientide kohustused:
•olla lugupidav ja viisakas töötajate ning teiste klientide vastu;
•küsida selgitusi ja täpsustusi, kui talle antud info jääb arusaamatuks;
•teatada kohe takistustest, mis mõjutavad teenuse osutamist;
•anda enda kohta teenuse osutamiseks vajalikke tõeseid andmeid ning teatada kohe, kui need muutuvad;
• hoiduda teenuse kasutamise ajal ja teenuse osutamise kohas alkoholi ning narkootiliste ainete tarvitamisest;
•kasutada asutuse ja/või teiste klientide vara heaperemehelikult;
• pidada kinni asutuses kehtivast kodukorrast ja/või teenuse osutamise lepingust;
•tasuda tasuliste teenuste eest vastavalt kehtestatud hinnakirjale.